อบต.จานใหญ่ ส่งมอบขวดน้ำพลาสติกใส จำนวน 2,070 ใบ ให้จังหวัดศรีสะเกษ ในการจัดทำของที่ระลึก ในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ” ศรีสะเกษเกมส์ “

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
นายธวัช ดวงงอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ ดำเนินการส่งมอบขวดน้ำพลาสติกใส จำนวน 2,070 ใบ ให้จังหวัดศรีสะเกษ
เพื่อนำไปใช้ในการจัดทำของที่ระลึก ในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ” ศรีสะเกษเกมส์ ” ระหว่างวันที่ 5 – 25 มีนาคม 2565 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ” นครลำดวนเกมส์ ” ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม-วันที่ 3 เมษายน 2565
**********************************************************************
☎ สายด่วน อบต.จานใหญ่ 045-811012