การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ ครั้งแรก วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ ครั้งแรก วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565