ประกาศ อบต.จานใหญ่ เรื่องการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศ อบต.จานใหญ่ เรื่องรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ งบ2566