รายงานประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 2/2563

รายงานประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 2/2563 อบต.จานใหฯญ่