โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านภาษีอากร และค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2563

โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านภาษีอากร และค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2563