กลุ่มอาชีพ

ฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพ

กลุ่มอาชีพ
ฐานข้อมูล กลุ่มอาชีพในเขตตำบลจานใหญ่

  • การเลี้ยงโค – กระบือ

การเลี้ยงโค กระบือเป็นการสร้างอาชีพ ให้กับสมาชิกกลุ่ม และคนในชุมชน การทำปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อใช้ในครัวเรือน และจำหน่ายจากมูลสัตว์ ก่อให้เกิดเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานเกษตรพอเพียง สามารถจำหน่ายให้กับคนในชุมชน เกษตรกรพื้นที่ใกล้เคียง และพ่อค้าคนกลางมารับซื้อ เกิดชุมชนพึ่งตนเอง

การประสานงานหน่วยงานหรือบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาอบรมให้ความรู้ ได้แก่ เจ้าหน้าที่อบต.จานใหญ่ ด้านเกษตรเกษตรอำเภอ,ปศุสัตว์อำเภอ

  • กลุ่มสตรีทอผ้า

การทอผ้าเป็นการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นสินค้าOTOP ระดับ 5 ดาว ผลลัพธ์สมาชิกกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น มีอาชีพเสริม เกิดความสามัคคีในชุมชน
มีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันทำให้ชุมชุนเข็มแข็ง การค้าขายในชุมชน พื้นที่จังหวัดใกล้เคียง มีการแสดงสินค้าตามงานแสดงสินค้า OTOP

หน่วยงานที่สนับสุนน

– องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ให้การสนับสนุนงบประมาณ
– สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกันทรลักษ์ อบรมให้ความรู้ ส่งเสริมการตลาด อบรมให้ความรู้การสร้างลวดลายใหม่ๆในการทอผ้า พร้อมทั้งเทคนิคการทอ

 

  • กลุ่มร้านค้าชุมชน

การก่อตั้ง ตลาดอยู่ห่างไกลหมู่บ้าน สินค้ามีราคาแพง หน่วยงานที่สนับสนุน จากโครงการ SML  สมาชิกถือหุ้นของตนเอง เพื่อการใช้ซื้อใช้จ่ายในครัวเรือน ชุมชน  เป้าหมาย  จำหน่ายสินค้าให้คนในชุมชนและผู้สัญจรในราคาที่ถูก สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน แบ่งปันผลกำไร ผลลัพธ์  ชุมชนมีที่ซื้อสินค้าที่ใกล้บ้านในราคาทุก เกิดความสามัคคีในชุมชน เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สร้างความเข้มแข็งในชุมชุน มีรายได้จากการปันผลกำไร

 

 

  • กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

กองส่งเสริมธุรกิจหม่อนไหม ดำเนินงานภายใต้โครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมที่ได้มาตรฐานและคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มการผลิตและสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ดังนี้

  1. ส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้เกิดรายได้ยั่งยืนเป็นการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร ซึ่งจะเป็นเนื้อหาความรู้ตามความต้องการของกลุ่มเกษตรกรเอง
  2. การสนับสนุนปัจจัยการผลิต (งบอุดหนุน) ซึ่งจะสนับสนุนตามความต้องการของ กลุ่มเกษตรกร เช่น สนับสนุนเป็นปัจจัยการผลิต/วัสดุอุปกรณ์สำหรับปลูกหม่อนและเลี้ยงไหม (ตาข่ายสำหรับถ่ายมูล กระบะเลี้ยงไหม มุ้งตาข่าย จ่อ ปูนขาว ยาโรยตัวไหม คลอรีน และท่อนพันธุ์หม่อน) สนับสนุนเป็นปัจจัยการผลิตสำหรับทอผ้า (หม้อสำหรับฟอกย้อม สารเคมีสำหรับฟอกย้อม ฟืม โอ. กระสวย และอัก) เป็นต้น