ประกาศ เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ ได้กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 – 15  เมษายน 2565
โดยประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ ได้เรียกประชุมสภาฯ ในวันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ เพื่อพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
และคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ