ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 – เดือนมีนาคม 2566)