งบแสดงฐานะการเงินประจำปี

งบแสดงฐานะการเงินประจำปี

องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัศรีสะเกษ 

********************************************************