กองคลัง

กองคลัง


นางรัชนีกร ทองอ่อน
ผู้อำนวยการกองคลัง

น.ส.ปัณพร เลิศผล
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ว่าง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นายจันทา หาญกลาง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

 


นางสาวมยุรา พระอารักษ์
ผช.เจ้าพนักงานการเงินฯ

นายมงคล เจตินัย
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นายพนม ครองยุติ
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ

น.ส.ทองสุข คำภาพันธ์
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ