กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม


นางมัณฑนา  เสนาภักดิ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

น.ส.ภัทรสุดา  มีศรี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

น.ส.ธัญญารัตน์ พระอารักษ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 

 

 

 

 

นายอุเทน   ใจมั่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ