คำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ มาตรการควบคุมพื้นที่เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคดรนา 2019 ( โควิด -19 ) ฉับับที่ 65