รายงานความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน

 

รายงานผลการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่