ประกาศ อบต.จานใหญ่ การกำหนดจำนวนครั้งของการลา และการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างฯ