ประกาศอบต.จานใหญ่ รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบรานงานการเงินจาก สตง. จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2564