ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ปรับปรุงครั้งที่ 2/2564