คำสั่ง อบต.จานใหญ่ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลเว็บไซต์และFacebook ของอบต.จานใหญ่

สำเนาคำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดูแลเว็บไซต์และFacebook อบต.จานใหญ่