สำนักปลัด

โครงสร้างการบริหารงาน

สำนักปลัด


นางจุฑารัตน์ บังศรี
หัวหน้าสำนัก

นายพีรศักดิ์ คำชัย
นิติกรชำนาญการ

นางสาวกนกอร  พวงสุข
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 

 

 

 

 

 

นายเอกชัย ภิรมย์พันธ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ว่าง)
นักวิเคราะห์นโยบายเเละแผนปฏิบัติการ
นายวชิรศักดิ์ ทองกุล
นักป้องกันและบรรเทาฯปฏิบัติการ

ว่าที่ร.ต.จักรพงษ์ เจริญลักษณกุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายอมรศักดิ์ ฟังไกล
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นายสุธิโย  แก้วสวัสดิ์
ผช.นักวิชาการการเกษตรฯ

น.ส.เพชริดา คะมาปะเต
ผช.เจ้าพนักงานสาธารณสุข

นายบุญธรรม จิบจันทร์
พนักงานขับรถยนต์

นายสมร เเก้วสุวรรณ
ยาม
นายนิยม จูมครอง
นักการภารโรง

นายจักรพันธ์ บัวบาน
คนงานทั่วไป

นายสุพี ใจมั่น
คนงานทั่วไป

น.ส.วรรณิดา ฟังไกล
คนงานทั่วไป

นายอนุสรณ์ โกศล
คนงานทั่วไป