สำนักปลัด

โครงสร้างการบริหารงาน

สำนักปลัด


นางจุฑารัตน์ บังศรี
หัวหน้าสำนัก

นายพีรศักดิ์ คำชัย
นิติกรชำนาญการ

นางสาวกนกอร  พวงสุข
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 

 

 

 

 

 

นายเอกชัย ภิรมย์พันธ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางนิตยาวรรณ สว่างภพ
นักวิเคราะห์นโยบายเเละแผนชำนาญการ
นายวชิรศักดิ์ ทองกุล
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติการ
 

นายจันทา  หาญกลาง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงาน


ว่าที่ร.ต.จักรพงษ์ เจริญลักษณกุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายอมรศักดิ์ ฟังไกล
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นายสุธิโย  แก้วสวัสดิ์
ผช.นักวิชาการการเกษตรฯ

น.ส.เพชริดา คะมาปะเต
ผช.เจ้าพนักงานสาธารณสุข

นายบุญธรรม จิบจันทร์
พนักงานขับรถยนต์

นายสมร เเก้วสุวรรณ
ยาม
นายนิยม จูมครอง
นักการภารโรง

นายจักรพันธ์ บัวบาน
คนงาน

นายสุพี ใจมั่น
พนักงานขับรถยนต์

น.ส.วรรณิดา ฟังไกล
คนงาน

นายอนุสรณ์ โกศล
คนงาน