สำนักปลัด

โครงสร้างการบริหารงาน สำนักปลัด


นางจุฑารัตน์ บังศรี
หัวหน้าสำนัก

นายพีรศักดิ์ คำชัย
นิติกรชำนาญการ

นางสาวกนกอร  พวงสุข
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 

 

 

 

 

 


นายเอกชัย ภิรมย์พันธ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ว่าง)
นักวิเคราะห์นโยบายเเละแผนปฏิบัติการ

นายวชิรศักดิ์ ทองกุล
นักป้องกันและบรรเทาฯปฏิบัติการ

ว่าที่ร.ต.จักรพงษ์ เจริญลักษณกุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายอมรศักดิ์ ฟังไกล
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

นายอนุสรณ์ โกศล
คนงานทั่วไป

นายสุพี ใจมั่น
คนงานทั่วไป

นายสมร เเก้วสุวรรณ
ยาม

นายบุญธรรม จิบจันทร์
พนักงานขับรถยนต์

นายนิยม จูมครอง
นักการภารโรง

นายจักรพันธ์ บัวบาน
คนงานทั่วไป

น.ส.เพชริดา คะมาปะเต
ผช.เจ้าพนักงานสาธารณสุข

น.ส.วรรณิดา ฟังไกล
คนงานทั่วไป
นายสุธิโย แก้วสวัสดิ์
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร