ข้อบัญญัติ

1.ข้อมูลเบื้องต้นของอปท.
2.คำแถลง
3.คำแถลงงบประมาณ
4.รายละเอียดประมาณการรายรับ
5.รายละเอียดประมาณการรายจ่าย
6.บันทึกหลักการและเหตุผล
7.รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล-แบ่งตามด้าน8..รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล-แบ่งตามแผนงาน
9.รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล
10.รายงานประมาณการรายรับ
11.รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
12.รายงานประมาณการรายจ่าย
13. รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
13.1 งานบริหารทั่วไป
13.2 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
13.3 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
13.4 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
13.5 งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้
13.6 งานบริหารงานคลัง
13.7 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
13.8 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
13.9 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
13.10 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
13.11 งานกีฬาและนันทนาการ
13.12 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
13.13 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
13.14 งบกลาง
14. ข้อบัญญัตงบประมาณรายจ่าย

 

ข้อบัญญัติรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2566