กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นในชุมชนตำบลจานใหญ่

26 เมษายน 2562 กองสวัสดิการสังคม อบต.จานใหญ่ จัดอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมก่อนวัยในวัยรุ่นในชุมชนตำบลจานใหญ่ ประจำปี 2562