โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2562

13 เมษายน 2562 กองสวัสดิการสังคม อบต.จานใหญ่ จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ โดยมีการแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมในชุมชน พร้อมทั้งมีการคัดเลือกและมอบรางวัลผู้สูงอายุดีเด่นประจำปี 2562 ประเภทคู่ขวัญ และ ประเภททำคุณประโยชน์ ให้กับสังคม