กิจกรรมการอบรมเพิ่มศักยภาพสตรีตำบลจานใหญ่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (การทำปลาส้ม)

15 พฤษภาคม 2562 นางมัณฑนา เสนาภักดิ์ ผอ.กองสวัสดิการสังคม อบต.จานใหญ่ มอบหมายให้นางสาวจิตราพร ครรไล นักพัฒนาชุมชน อบต.จานใหญ่ ร่วมกิจกรรมของกลุ่มสตรีตำบลจานใหญ่ซึ่งจัดอบรมเพิ่มศักยภาพสตรีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (การทำปลาส้ม) ณ บ้านเศรษฐกิจ หมู่ที่ 15 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ