การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ ได้ออกดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ โดยได้ออกดำเนินการฯ ณ ศาลาประชาคมแต่ละหมู่บ้าน ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ