อบต.จานใหญ่ เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ

วันที่ 31 มีนาคม 2565
นายธวัช ดวงงอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ นายกำพล จั่วจันทึก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่
พร้อม นางมัณฑนา เสนาภักดิ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นางสาวภัทรสุดา มีศรี นักพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่อบต.จานใหญ่
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการที่ยากไร้ ตำบลจานใหญ่ เพื่อให้การช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
**********************************************************************
☎ สายด่วน อบต.จานใหญ่ 045-811012