โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกและวางท่อ บ้านโพนทอง หมู่ที่ 13