โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง บ้านเศรษฐกิจ หมู่ที่ 15