ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2563

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2563