กิจกรรม Big Cleaning กำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลาย

ตามด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งว่ามีสถานการณ์โรคไข้เลือดออกตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ พบผู้ป่วยสะสม ๑๔๗,๗๔ รายมีจำนวนผู้ป่วยสูงกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง ๕ ปี ตั้งแต่ต้นปี และคาดการณ์ว่าปี ๒๕๖๒ มีโอกาสที่โรคไข้เลือดออกจะระบาดต่อเนื่องและมีผู้ป่วยมากกว่าปี ๒๕๖๑  ๙๔,๐๐๐ ๔๙,๐๐๐ ราย นอกจากนี้การสำรวจลูกน้ำยุงลายพบว่า ชุมชน โรงเรียน ศาสนสถานและโรงพยาบาล ยังมีค่าดัชนีความชุกลูกน้ำสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด สำหรับจังหวัด

ศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ พบผู้ป่วย ๕๑๑ รายอัตราป่วย ๓๔.๖ เสียชีวิต 1 ราย และมีค่าดัชนี ความชุกลูกน้ำยุงลายสูงกว่าเกณฑ์เช่นกัน

สำนักงานสงเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอกันทรลักษ์ พิจารณาเห็นว่าเพื่อให้ดำเนินการป้องกันการระบาดโรคไข้เลือดออก เป็นไปด้วยความเรียบร้อยให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการดังนี้

๑. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจกรรม  Big Cleaning  ทุกสัปดาห์แรกของเดือนตลอดปี

๒. ให้โรงเรียนทุกสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจกรรม Big Cleaning ทุกสับดาห์ต่อเนื่องตลอดปี

๓. รายงานกิจกรรมและค่าดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลายทุกสัปดาห์ในรูปแบบOne page ส่งให้หน่อยงานสาธารณสุขในพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจานใหญ่ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 9.00 น.เป็นต้นไปโดยมีบุคลากรในหน่วยงานและอสม.ร่วมกันสํารวจลูกนํ้ายุงลาย ชาวบ้านให้ความร่วมมือรณรงค์ทําความสะอาดโอ่งนํ้าและภาชนะรองนํ้าอื่นๆรวมทั้งปิดฝาใส่ทรายอะเบทและพ่นสารเคมี

ผลสำรวจลูกน้ำยุงลายทั้ง 16 หมู่บ้าน ค่าBI 10.76 ค่าHI 8.19 ค่า CI 3.04