ประชาสัมพันธ์ แบบวัดการรับรู้ EIT ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก อบต.จานใหญ่ ประจำปี 2566

 

ประชาสัมพันธ์ แบบวัดการรับรู้ EIT ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก อบต.จานใหญ่ ประจำปี 2566