อบต.จานใหญ่ จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในหน่วยงานและครัวเรือน ในเขตตำบลจานใหญ่ 16 หมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ นำโดยนายธวัช ดวงงอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่
มอบหมาย สำนักปลัด อบต.จานใหญ่ ร่วมด้วย อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ภาคีเครือข่ายและประชาชนทั่วไป ร่วมจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในหน่วยงานและครัวเรือน ในเขตตำบลจานใหญ่ 16 หมู่บ้าน
เพื่อเป็นการรณรงค์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ ลดการทำลายสภาพแวดล้อมกันอย่างจริงจัง ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ ประเทศที่สมบูรณ์ และโลกที่สดใส
ภายใต้แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” โดยมีเป้าประสงค์ให้ทุกครัวเรือนได้รับการส่งเสริมและจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน
ซึ่งถือเป็นการช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น