โครงการจังหวัดสะอาดระดับ อปท. ประจำปี 2565

วันที่ 28 มิถุนายน 2565
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ จัดกิจกรรมโครงการจังหวัดสะอาด ระดับ อปท. ประจำปี 2565
โดยมีนายธวัช ดวงงอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก นายชูชาติ ซาเสน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ
เป็นวิทยาการให้ความรู้เรื่องการกำจัดขยะ การดูแล รักษา สิ่งแวดล้อม การบริหารคัดแยกขยะ ในเขตพื้นที่ตำบลจานใหญ่
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการนี้ได้แก่ ตัวแทนประชาชนแต่ละหมู่บ้าน ในเขตตำบลจานใหญ่ จำนวน 16 หมู่บ้าน พร้อมผู้นำชุมชน แต่ละหมู่บ้าน