กิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาลอย ตำบลจานใหญ่
เพื่อทำความความสะอาดเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียน การสอน แบบ Onsite
ขอขอบคุณ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.จานใหญ่ ที่ร่วมสนับสนุนกำลัง และพนักงานทุกท่าน