กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 โดย นายธวัช ดวงงอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี พ.ศ.2565
โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจานคุณาราม
“ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน ” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น