การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

****************************************************

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ”กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวันจันทร์”

 

วันที่ 7 มีนาคม 2565  ณ หน้าห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ นายธวัช ดวงงอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ ดำเนินกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ โดยมีข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตน  ทุกวันจันทร์ ของทุกเดือน จำนวน 30 คน  เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตนพร้อมแสดงเชิงสัญลักษณ์เพื่อต่อต้านการการทุจริตคอร์รัปชั่นว่า

1. เราคนไทยผู้รักชาติขอให้สัตย์ปฏิญาณว่า เราจะไม่ยอมเป็นเหยื่อของค่านิยมการติดสินบน เราจะไม่ใช้อำนาจหน้าที่มาคดโกง เอาประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นประโยชน์ส่วนตน

2. เราจะไม่ใช้ความสามารถ มาเอาเปรียบ เบียดเบียนผู้อื่น เราจะประพฤติตนอยู่ในกรอบของความซื่อสัตย์ เราจะเคารพกฎหมาย กติกาของวิชาชีพ และระเบียบของสังคมอย่างเคร่งครัด

3. เราจะร่วมมือ สร้างสรรค์สังคม ที่มีจริยธรรม เราจะร่วมมือ ต่อต้านการทุจริตคดโกงทุกรูปแบบ เพื่อนำพาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั้งยืน และนี่คือสิ่งที่เราทุกคนให้คำมั่นว่า ต้องทำอย่างจริงจังและจริงใจ

 โดยมีการกล่าวคำปฏิญาณตนในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขและเกิดประสิทธิภาพแก่องค์กร

“ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่า”

ข้อ ๑. ข้าพเจ้าจะจงรักษ์ภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตาม ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ

ข้อ ๒. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน

ข้อ ๓. ข้าพเจ้าจะยึดมั่น ตามหลักธรรมมาภิบาล และศีลธรรมอันดี

โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้  เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของชาติ เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหน่วยงาน
สร้างวินัย รู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ  สละเวลาร่วมกิจกรรม และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยไว้สืบไป
นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในองค์กรพบปะแลกเปลี่ยน
แจ้งข้อราชการ ก่อนเริ่มการปฏิบัติงาน ซึ่งได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์