ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจานคุณาราม เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจานคุณาราม สังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.จานใหญ่

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565