กองสวัสดิการสังคม อบต.จานใหญ่ เยี่ยมบ้านผู้พิการ ผู้สูงอายุ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ โดยนายธวัช ดวงงอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ มอบหมาย นายกำพล จั่วจันทึก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ และ นางสาวภัทรสุดา มีศรี นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พิการ ผู้สูงอายุ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ และเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตำบลจานใหญ่ เพื่อให้การช่วยเหลือและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
☎️ สายด่วน อบต.จานใหญ่ 045-811012
Facebook : กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่