ประกาศ อบต.จานใหญ่ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น

หนังสือประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) + ประกาศ