การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565
นายธวัช ดวงงอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ 12/1/2565