นำชุดที่นอนไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส

กองสวัสดิการสังคมอบต.จานใหญ่ได้รับมอบหมายจากท่านปลัดอบต.จานใหญ่ นายมงคล สิงห์คำ ในการนำชุดที่นอนไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ด้อยโอกาสที่ยากไร้ในเขตตำบลจานใหญ่