การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment: ITAแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment: EIT หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่

https://itas.nacc.go.th/go/eit/r8kfwo?fbclid=IwAR1Wi0aCCPAWQp9QRnUpxPAbjT0C15-GZEP7zZBJSPQQyqxi8lgWYtdYLx0