ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ตำบลจานใหญ่ อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ แบ่งการปกครองออกเป็น 16 หมู่บ้าน

พื้นที่

สภาพพื้นดินเป็นดินภูเขา ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่ พูดภาษาส่วย นับถือศาสนาพุทธ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
ทิศใต้ ติดกับ ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองหว้า อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ตระกาจ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,947 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 44 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 39.50 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางจากอำเภอกันทรลักษ์ โดยเส้นทางหลวงหมายเลข 2085 สายกันทรลักษ์-กันทรารมย์ อยู่ระหว่างกิโลเมตรที่ 11-12
ห่างจากอำเภอกันทรลักษ์ 11.50 กม.

ผลิตภัณฑ์

ที่นอนปิกนิก