การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรฒและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)