สมาชิกสภา อบต.จานใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่

นายคำเพียร  คำล้อม
ประธานสภา อบต.จานใหญ่
โทร.095-1236987

นายทองสุข  สุขชาติ
รองประธานสภา อบต.จานใหญ่
โทร.061-5619913

นายมงคล  สิงห์คำ
เลขานุการสภา อบต.จานใหญ่
โทร.081-7902473

นายทัศนศิลป์  จิบจันทร์
สมาชิก อบต.หมู่ 1
โทร.065-6874422

นายคำศรี  โกศล
สมาชิก อบต.หมู่ 3
โทร.086-8182295

นายพิชิต  บัวลา
สมาชิก อบต.หมู่ 4
โทร.061-1108910

นางสมบัติ  โสดาธาตุ
สมาชิก อบต.หมู่ 5
โทร.086-2504315

นายวงเดือน  วรรณทวี
สมาชิก อบต.หมู่ 6
โทร.083-3774377

นางสาวสุภาวดี  คิดโสดา
สมาชิก อบต.หมู่ 7
โทร.064-5544677

นางอุดม  บัวสด
สมาชิก อบต.หมู่ 8
โทร.085-6331815

นายสุวิทย์  ไชยสัตย์
สมาชิก อบต.หมู่ 9
โทร.089-2825620

นายอัครนิตย์  พิมพ์โพธิ์
สมาชิก อบต.หมู่ 10
โทร.081-0670389

นายหมอง  โจมสติ
สมาชิก อบต.หมู่ 11
โทร.045-811012

นายชาญยุทธ์  ผาแก้ว
สมาชิก อบต.หมู่ 12
โทร.089-6263093

นายพงษ์ศักดิ์  บุตรสุวรรณ
สมาชิก อบต.หมู่ 14
โทร.097-3279862

นายราวี  จันทร์สิงห์
สมาชิก อบต.หมู่ 15
โทร.090-1849625

นายสีทน หาญกลาง
สมาชิก อบต.หมู่ 16
โทร.084-4108905