กองช่าง

นายโกวิท  ลำสมุทร
ผู้อำนวยการกองช่าง
 

 

 

 

 

 

 

 

นายศักดิ์สิทธิ์  กาญจนนารี
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


-ว่าง-
ผช.ช่างไฟฟ้า


-ว่าง-
ผช.นายช่างโยธา

นายพัชรินทร์ ยันตะพันธ์
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวประภัสรา รัตวาลย์
คนงาน