กองช่าง

กองช่าง


นายโกวิท ลำสมุทร
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายนราธิป วงศ์เจริญ
ผช.ช่างไฟฟ้า


นายนิพนธ์ สมอาจ
ผช.นายช่างโยธา

นายพัชรินทร์ ยันตะพันธ์
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ