กองการศึกษา

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางชลลดา  โพธิ์ชูชาติ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ


นางเสาวรส  ภิรมย์พันธ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสถาวร  บุญเริ่ม
ครู คศ.2

นางจิตนา  ทองสุ
ครู คศ. 2

 

นางสาวนิรันตรี  สุขชาติ
ครู คศ.1

นางช่อทิพย์  ศรีคำ
ครูคศ.1


นางนารี   แก้วสุวรรณ
ผู้ดูแลเด็ก

นางสถาพร  สุขชาติ
ผู้ดูแลเด็ก


น.ส.สุกัญญา  ตีเงิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางวันเพ็ญ  นวลณรงค์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

น.ส.เพียรทิพย์ เจือทอง
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก

น.ส.ชฎาธาร ตาระวัน
ผู้ดูแลเด็ก

นางกัญญาภัค  จันตา
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก