กองการศึกษา

กองการศึกษา


นางชลลดา  โพธิ์ชูชาติ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

นางเสาวรส  ภิรมย์พันธ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางวันเพ็ญ  นวลณรงค์ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสถาวร  บุญเริ่มครู คศ.2

นางช่อทิพย์  ศรีคำครู คศ.1

นางจิตนา  ทองสุ
ครู คศ. 2


นางสาวนิรันตรี  สุขชาติ
ครู คศ.1

นางนารี   แก้วสุวรรณ
ผู้ดูแลเด็ก

นางสถาพร  สุขชาติ
ผู้ดูแลเด็ก

น.ส.เพียรทิพย์ เจือทอง
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก

 


น.ส.สุกัญญา  ตีเงิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.ชฎาธาร ตาระวัน
ผู้ดูแลเด็ก

นางกัญญาภัค  จันตา
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก