ประกาศอบต.จานใหญ่ เรื่องสัดส่วนประชาคมระดับท้องถิ่นตำบล เพื่อเพิ่มเติมพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)