ข้อบังคับตำบลจานใหญ่ เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร