สำนักปลัด

โครงสร้างการบริหารงาน สำนักปลัด


นางจุฑารัตน์ บังศรี
หัวหน้าสำนัก

นายพีรศักดิ์ คำชัย
นิติกรชำนาญการ

นางนุกูล ทามะณี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 

 

 

 

 

 


นายเอกชัย ภิรมย์พันธ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางพิจิตรตรา แซ่ตัง
นักวิเคราะห์นโยบายเเละแผนปฏิบัติการ

นายวชิรศักดิ์ ทองกุล
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

ว่าที่ร.ต.จักรพงษ์ เจริญลักษณกุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายอมรศักดิ์ ฟังไกล
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

นายอนุสรณ์ โกศล
คนงานทั่วไป

นายสุพี ใจมั่น
คนงานทั่วไป

นายสมร เเก้วสุวรรณ
ยาม

นายบุญธรรม จิบจันทร์
พนักงานขับรถยนต์

นายนิยม จูมครอง
นักการภารโรง

นายจักรพันธ์ บัวบาน
คนงานทั่วไป

น.ส.เพชริดา คะมาปะเต
ผช.เจ้าพนักงานสาธารณสุข

น.ส.วรรณิดา ฟังไกล
คนงานทั่วไป
นายสุธิโย แก้วสวัสดิ์
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร