กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม


นางมัณฑนา  เสนาภักดิ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


น.ส.ธัญญารัตน์  พระอารักษ์
ผช.นักพัฒนาชุมชน

นายอุเทน   ใจมั่น
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ