อำนาจหน้าที่

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี-พ.ศ.2561-2564 (1)การกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่